Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest Joanna Radojewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Językowe Akademia Smyka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 34, NIP 972-031-15-14 (zwana dalej Akademią). Możecie się Państwo skontaktować z Akademią w następujący sposób:
  - listownie na adres siedziby Akademii Bobasa; - przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - telefonicznie: 618407610


 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  a) ZAPISY Akademia Bobasa będzie przetwarzać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych uzyskane wyłącznie od ww., na etapie ubiegania się do grupy Akademii Bobasa aby: przygotować umowę i inne związane z nią dokumenty.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych na żądanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego dane dotyczą - przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • o ile została udzielona - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych przekazanych w Karcie Deklaracyjnej w celu określonym w zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dziecka (dotyczących zdrowia, wyznania, wizerunku) (art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 9 ust. 2 lit a) RODO).
  • uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rekrutacji. Przedszkole ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić możliwość rzetelnego, bezpiecznego dla dziecka i innych dzieci świadczenia opieki nad dzieckiem na warunkach proponowanej umowy oraz z zachowaniem standardów Przedszkola (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

   b) UMOWA Akademia będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów prawnych na etapie od przyjęcia dziecka do Akademii, celem realizacji umowy.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: fakt że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • o ile została udzielona - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych przekazanych w Karcie Informacyjnej lub uzyskanych w trakcie realizacji umowy - w celu określonym w zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dziecka (dotyczących zdrowia i wizerunku) (art. 6 ust. 1 lit a) i d) w zw. z art. 9 ust. 2 lit a) RODO).


 3. Dotychczasowe zgody

  Udzielone dotychczas w umowach przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgody - zachowują swoją ważność z zastrzeżeniem, iż udzielający niniejszym przyjmują do wiadomości, że mogą je wycofać na zasadach określonych w ust. 6 pkt 3) niniejszej informacji.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Odbiorcy danych

  Akademia może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych ( o ile są wymagane):
  • dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsługującym stronę internetową, portalowi społecznościowemu FaceBook (o ile wyrażona została zgoda),
  • ubezpieczycielom,
  • podmiotom wykonującym usługi podwykonawcze dla Akademii, zajęć dodatkowych, diagnostycznych, pedagogicznych, logopedycznych, fotograficznych, dietetycznym ( o ile została wyrażona zgoda),
  • organom samorządu terytorialnego -odpowiednim wydziałom oświatyi innym organom wykonującym zadania publiczne,
  • podmiotowi prowadzącemu księgowość, obsługę prawną Przedszkola.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  1)Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,


  2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Akademią pod adresem podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.

  3) Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej informacji.

  4) Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.

  2. Akademia nie przekazuje danych do państw trzecich, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie umiejscowione są serwery FaceBook.

  Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ……………………………… Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ………………………………

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top